Том 29 (68) № 1

Том 29 (68). № 1, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Богачев Р.М.
АРХІТЕКТОНІКА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРІЗЬ ТВОРЧІСТЬ

Весельська Л.А.
ПОНЯТТЯ МІГРАЦІЯ ТА МІГРАЦІЙНИЙ ПРОЦЕСУ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЯХ

Демченко Л.Д.
ПОСТБЮРОКРАТИЧНА МОДЕЛЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ДОСВІД МІННЕСОТИ

Дракохруст Т.В.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ієвлєва Л.І.
ПРАВОВІ ТА ЕТИЧНО-МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ МІСЦЕВОГО РІВНЯ

Мoвчaн П.П.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Амер Аль-Аті
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВНА ТРАНСФОРМАЦІЮ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГОУПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ

Андреєв В.М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИСЕЛЕКЦІЇ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Галанюк Я.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Губар О.В.
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯЯК СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Делія О.В.
МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ СЕРЕДОВИЩА НА ВИРОБЛЕННЯДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ: ДО ФОРМУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ

Дубчак Л.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ, ПОЗБАВЛЕНИХ ВОЛІ

Дяченко О.П.
IМПЛEМEНТAЦIЯ МIЖНAРОДНИХ CТAНДAРТIВ У НAПРЯМКУ ВДОCКОНAЛEННЯ МEХAНIЗМУ ДЕРЖАВНОГО РEГУЛЮВAННЯ ПРОЦECIВ ПРОТИДIЇ РОЗВИТКУ ТIНЬОВОЇ EКОНОМIКИ В УКРAЇНI

Євсюков О.П.
МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Євсюкова О.В.
ДОМІНУЮЧІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

Зубчик О.А.
ІНДЕКС ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Козаченко Ю.П.
СИНЕРГІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ – СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ

Лашук О.С.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

Ліщук Н.В.
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Масик М.З.
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ

Недобор І.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Нерсесов В.Р.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Петренко О.В.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

Радецький Р.С.
ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Русинюк М.М.
ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОЛІКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Сабурова Г.Б.
ОБЛАСНІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ РОЛЬ У КОМПЛЕКСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Сдобнова А.Г.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В УКРАЇНІ

Сорочишина Н.А.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ У СКЛАДІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Спасібов Д.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Федорчак В.В.
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Ющенко Л.І.
ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ «УПРАВЛІННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ» У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Акімов А.В.
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХАРТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Бриль М.В.
ВПЛИВ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ НА СТАЛІСТЬ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Івженко І.Б.
ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ВОЛОНТЕРСЬКИМИ РУХАМИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Колодій О.М.
ДОСВІД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У ФРАНЦІЇ

Колтун В.С.
ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНСЬКИХ МІСТ У СИСТЕМІ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ

Мануілова К.В.
ЗАСАДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ПУБЛІЧНІЙ ВЛАДІ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Бондаренко О.Г.
СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СПІЛЬНИХ ДІЙ ФОРМУВАНЬ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ ПІД ЧАС КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ ДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Костенко В.О.
ГЕОПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ЗАГРОЗ ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Нерсесян Г.А.
ІНФОРМАЦІЙНІ СПЕЦОПЕРАЦІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ В ІСТОРІЇ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ