Том 29 (68) № 2

Том 29 (68). № 2, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Весельська Л.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ МІГРАНТІВ В УКРАЇНІ

Диганова А.Ю.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА»

Коврига О.С.
РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК УМОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Козачишина Т.О.
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗА РІЗНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ УМОВ

Кравченко С.О.
ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Нікіпєлова Є.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Сергієнко О.В.
ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА В БУДІВНИЦТВІ ЯК СУКУПНІСТЬ ОБ’ЄКТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Базарко І.М., Сапіга В.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЖИТЛОМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Бачинський А.Я.
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Гаврилюк А.М.
ДЕРЖАВНИЙ МАРКЕТИНГ ПОЗИЦІОНУВАННЯ АТРАКТИВНОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ ТУРИЗМУ

Ганцюк Т.Д.
СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ТА ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ

Запорожець Т.В.
АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА SAS (STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM) ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У БЕЗПЕКОВІЙ СФЕРІ

Карлова В.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДКРИТОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Колодій О.М.
ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В УКРАЇНІ

Круглов В.В.
РИЗИКИ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Кушлик Р.О.
СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Приліпко С.М.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ НАПРЯМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Сабурова Г.Б.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Сіренко Р.Р.
ДЕРЖАВНИЙ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТСТВА ЧЕРЕЗ СИСТЕМНУ АКТИВНІСТЬ МОЛОДІ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Федорова Н.О.
ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ В УПРАВЛІННІ НАДАННЯМ ПОСЛУГ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Федорчак В.В.
УПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ КОНТРАКТУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НС

Шпачук В.В.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА МЕХАНІЗМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВ

Штельмашенко А.Д.
ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ В ДЕРЖАВІ

Щербак В.О.
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В СИСТЕМІ БАГАТОРІВНЕВОГО ВРЯДУВАННЯ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Панасенко Є.О.
ТЕРМІНОЛОГІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЩОДО ПИТАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Дроздов Д.В.
ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ МІСТ КИЄВА ТА ЛЬВОВА)

Мануілова К.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Сердюк О.І., Глазов О.М., Демидкін О.С.
ГРОМАДЯНСЬКА ПАРТИЦИПАЦІЯ: ВІД ІНСТРУМЕНТІВ КОМУНІКАЦІЇ ДО КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ

Хитько М.М., Рибкіна С.О.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВЛАДИ – ШЛЯХ СТВОРЕННЯ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНООРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ