Том 29 (68) № 5

Том 29 (68). № 5, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Близнюк А.С.
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Венцель В.Т.
СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Гута С.С.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ, ЗУМОВЛЕНИХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИМИ ЧИННИКАМИ: ІСТОРИКО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ

Євсюков О.П.
ПУБЛІЧНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК НАУКОВИЙ НАПРЯМ

Козачишина Т.О.
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ФОРМУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Крук С.І.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Опар Н.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Пугач В.Г.
СЛАБКИЙ УРЯД: СПРОБА ІДЕНТИФІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ КРИЗОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЕМОКРАТІЇ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Акімова Л.М.
АНАЛІЗ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

Алебрі Мохамед Абдулла
ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Алхемері Мохаммед Алі
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АНТИКРИЗОВОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ

Базарко І.М., Радух Н.Б.
УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ТА РЕСУРСАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ

Гаман М.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Горбик В.М.
РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНІВ

Дяченко С.А.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ

Житник О.М.
ДИВЕРГЕНЦІЯ МОНОПОЛІЇ НАСИЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Залізнюк В.П.
АДАПТИВНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Клименко О.М.
ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Kostiuk T.О.
ACADEMIC MOBILITY VS INTERNATIONALISATION AT HOME: THE WORLD TREND AND UKRAINIAN WAY

Крилова І.І.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ

Курілов Ю.Ю.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В ІСПАНІЇ: САМОВРЯДУВАННЯ, РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОДАТКИ

Лаврентій Д.С.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: CASE STUDY КРАЩИХ ПРАКТИК ДЛЯ УКРАЇНИ

Майсара Алкум
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Марусіна О.С.
ІННОВАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ – НАЙВАЖЛИВІША УМОВА ПРОГРЕСИВНОГО СУСПІЛЬНОГО ПОСТУПУ

Марушева О.А.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ВІДНОСИНАМИ У БУДІВНИЦТВІ

Медвецька Т.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Пахлеванзаде А.
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Приліпко С.М.
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ У ЖИТЛОВІЙ ТА БУДІВЕЛЬНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ СФЕРАХ У СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Сисюк В.М.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ФАКТОРІВ ВАЛЕОЛОГІЇ НА СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА МАСОВОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ

Сімак С.В.
ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА БІЗНЕСУ

Сіренко Р.Р.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСАМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ЗА ЇЇ АКТИВНОЇ УЧАСТІ У МАСОВОМУ СПОРТІ

Сторожев Р.І.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА В ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Шмагун А.В.
ОЦІНЮВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИРОСТУ ЗНАНЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ МЕХАНІЗМУ ЗНАННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ

Шостак С.М.
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Ярошович В.І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОГО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У МОЛОДІ В УКРАЇНІ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Аршиннікова А.В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОРУПЦІЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: НАУКОВИЙ ДИСКУС ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

Ларіна Н.Б.
КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ

Фищук І.М.
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Пилипенко Я.В.
БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Бондаренко О.Г., Василенко В.П.
МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СПІЛЬНИХ ДІЙ СИЛ БЕЗПЕКИ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ ДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ

Горник В.Г., Кравченко С.О.
РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Оноприенко О.С., Споришев К.О.
ЗМІСТ ЗАВДАНЬ СИЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ВНАСЛІДОК АВАРІЙ НА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУДАХ

Шерстюк А.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ РОЗВІДКИ НАЦІОНАЛЬНОЮ ГВАРДІЄЮ УКРАЇНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ