Том 31 (70) № 3

Том 31 (70). № 3, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Андрієвський О.Г.
ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН НА СИСТЕМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Гацуля О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Козак І.П.
ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Москальчук Ю.Г.
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ

Плуталова О.Г.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ В УКРАЇНІ

Серьогіна Н.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Смітюх Ю.П.
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ РЕФОРМ

Таран Є.І.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Барзилович А.Д.
ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ

Безена І.М.
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОСВІТНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

Берлінець І.А.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ КАДРІВ У МЕДИКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Борисов А.В.
ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Буканов Г.М.
КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Гриджук І.А.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Доллiнер П.Я.
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 2014 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 2019 РОКІВ

Карковська В.Я.
ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Касян О.А.
НОВА КРЕДИТНА ПРОГРАМА УКРАЇНСЬКОГО УРЯДУ, ЇЇ ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРЕВАГИ

Козаченко Т.П.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ НА ЗАСАДАХ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Кризина О.В.
АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Кринична І.П., Бараненко Н.О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ПОЖЕЖНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ

Кушнір В.О., Чернобай О.Ю.
АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗАХОДІВ З ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ МІЖ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ ТА КАНАДИ

Леган І.М., Крикун О.Д.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРИВАТНОЇ МЕДИЦИНИ

Лелеченко А.П.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК УМОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Ліснєвська Ю.О., Рибкіна С.О.
РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНОЮ ШКОЛОЮ

Лукін С.Ю.
ДЕМОГРАФІЧНІ ТА ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ МІСТА В УКРАЇНІ

Лютий М.О.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ НОСІЇВ ПРИРОДНОГО І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ

Мельник Я.В.
ІНОЗЕМНІ МОДЕЛІ ТА ДОСВІД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Мойсіяха А.В.
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СОЦІОГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ

Платонова І.О.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Прав Ю.Г.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Псюк М.О.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АЕРОКОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Тоточенко Т.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Шмагун А.В.
ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ

Шпак Ю.В.
ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Немирівська О.Я.
ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Форкуца О.А.
АНАЛІЗ СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО АУДИТУ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Голубок М.Г., Шерстюк А.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ІМІТАЦІЇ СТРІЛЬБИ ТА УРАЖЕННЯ В СИСТЕМІ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Копанчук В.О.
ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Панченко О.А., Кабанцева А.В.
ЛЮДСЬКА ПСИХІКА В ІНФОРМАЦІЙНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ

Сімак С.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ І БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Фердман Г.П.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Грабовенко Н.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ