Том 33 (72) № 3

Том 33 (72). № 3, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Грущинська Н. М.
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Кушко І. С.
СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ НАРОДНИХ МІНІСТРІВ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Ахмедова О. О.
ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КУРОРТІВ І ТУРИЗМУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЇХ ВИРІШЕННІ

Базиляк Н. О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЩОДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Безена І. М., Рибкіна С. О.
НОВІ ВИМІРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНУ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Волошка Є. М.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФАХОВОЮ ПЕРЕДВИЩОЮ ОСВІТОЮ: АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Гаврилюк А. М.
КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ (НА ЗАСАДАХ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ): МУЛЬТИПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПІДХІД

Герасимюк Л. С., Тарасюк Л. М.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Грицко О. М., Пеканець С. Р.
МОДЕЛІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

Драпушко Р. Г., Горінов П. В., Міненко Є. С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Залізнюк В. П., Колісник С. О.
ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ФУНКЦІОНУВАННЯМ НАФТОПЕРЕРОБНОГО КОМПЛЕКСУ

Захорольська В. М.
УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

Інгінова К. О., Юрочко Т. П.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ПОСЛУГАХ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Карапиш С. П.
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ЗМІСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Кащук О. Д.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Кострубіцька А. В.
СВОБОДА СЛОВА ТА ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Кравченко Л. А.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Кравченко С. О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Кузьменко Г. О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Николаєва В. І., Суровцева І. Ю.
АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Плакса В. І.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СУБ`ЄКТ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ»

Пронюк Ю. Н.
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ У СФЕРІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-КОМПАНІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Рибчич І. Є.
ДЕРЖАВНА ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Суходольська Н. А.
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ СФЕРИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ ЯК УМОВА ГАРМОНІЗАЦІЇ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Шевченко О. О., Шевченко Н. О., Доброгорський О. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Верховцева І. Г.
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМИН МІЖ УСТАНОВАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: СІЛЬСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЗЕМСТВО

Колтун В. С., Галяс Н.М.
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ОБМІНУ ЗНАННЯМИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ГРОМАД

Попадинець І. Р.
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Головань О. М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ